Staliście się częścią formacji wojskowej…

Podejmując dojrzałą decyzję o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej, staliście się częścią formacji wojskowej nadającej szczególny – lokalny wymiar służby dla bezpieczeństwa kraju – napisał minister Mariusz Błaszczak w liście skierowanym do żołnierzy WOT składających w Olsztynie przysięgę wojskową. 

Uroczys­tość zaprzysięże­nia blisko 200 żołnierzy 4 Warmińsko – Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej odbyła się w niedzielę, 24 czer­w­ca br. na Placu Sol­i­darnoś­ci w Olsz­tynie. Min­is­tra obrony nar­o­dowej reprezen­tował sekre­tarz stanu Tomasz Zdzikot.

Było to drugie zaprzysięże­nie żołnierzy obrony tery­to­ri­al­nej na Warmii i Mazu­rach. W uroczys­toś­ci wzięło udzi­ał wielu mieszkańców Olsz­ty­na.

Oprócz samej przysię­gi olsz­ty­ni­a­cy mogli obe­jrzeć prezen­tację wyposaże­nia i uzbro­je­nia WOT, poczęs­tować się żołnier­ską grochówką oraz dowiedzieć się więcej na tem­at służ­by w for­ma­cji bezpośred­nio od żołnierzy.

Swo­je stoiska wys­taw­ili także straża­cy, polic­jan­ci, strażni­cy miejs­cy, Wojskowa Komen­da Uzu­pełnień w Olsz­tynie, Agenc­ja Mienia Wojskowego oraz klasy mundurowe.

Przysię­ga była zwieńcze­niem szes­nas­tod­niowego szkole­nia pod­sta­wowego, które równole­gle prowad­zone było w batal­ion­ie lekkiej piechoty w Morągu i w Giży­cku.

Składa­ją­cym przysięgę żołnier­zom towarzyszyli ich koleżan­ki i koledzy, którzy brali udzi­ał w szkole­niu wyrów­naw­czym prowad­zonym w Olsz­tynie i Giży­cku.

Cer­e­monię przysięgę poprzedz­iła uroczys­ta msza świę­ta w koś­ciele pw. Najświęt­szego Ser­ca Pana Jezusa w Olsz­tynie. Zakończyła trady­cyjnie defi­la­da podod­dzi­ałów.

Na koniec uroczys­toś­ci del­e­gac­ja na czele z min­istrem Zdzikotem złożyła wiązankę pod Pom­nikiem Wol­noś­ci Ojczyzny.

Monika Jabłońska — Rzecznik prasowy 4 Warmińsko — Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *